Kácení rizikových stromů - Beroun a okolí

Starý a zdravotně závadný strom na zahradě může být velkým rizikem pro své okolí. Pád poškozeného stromu snadno způsobí škody na majetku, ale v nebezpečí jsou i lidské životy. Proto je v takových případech lepší přemýšlet nad pokácením stromu.

Péče o zahradu vyžaduje mnohé povinnosti, jednou z nich je i péče o stromy. Ve chvíli, kdy je strom zničen natolik, že už ani ošetření zkušeného odborníka nepřichází v úvahu, je lepší nechat strom pokácet. Zdravotně závadný strom představuje velké riziko pro své okolí, může způsobit škody na majetku a také zranění osob. Kácení stromů je práce s vysokým rizikem, proto by ji měly provádět vždy jen osoby, které mají dostatek zkušeností a znalostí. Laik může během kácení stromu přijít lehce k úrazu. Když máte na zahradě strom, který chcete nechat pokácet, můžete si na tuto práci najmout firmu. Firmy, které se specializují, na rizikové kácení stromů, mají vše potřebné k tomu, aby kácení probíhalo bezpečně.

Rizikové kácení stromů

Špatný zdravotní stav stromu, poškození stromu po vichřici nebo napadení stromu škůdci, to jsou některé z důvodů, které vás mohou dovést k rozhodnutí pokácet strom. V případě, že si na kácení stromů objednáte služby firmy, přijde k vám pracovník na osobní schůzku, během které se zhodnotí stav stromu. Odborník si během prohlídky stromu všímá jeho druhu, stáří, rozsahu poškození, tvaru koruny. Nutné je také zhodnotit stav terénu a povětrnostní podmínky. Před každým kácením stromu se musí vždy zhodnotit možné nebezpečí, které by mohlo při kácení vzniknout a promyslet bezpečnostní opatření. Kácení stromů se musí provádět v souladu se zákonem č. 114/92 Sb.

Postupy při kácení stromů

Za základní způsob kácení stromů se považuje kácení od pařezu. Kácení od pařezu (směrové kácení) vyžaduje dostatek bezpečného prostoru na dopad stromu. Na místech, kde je nebezpečné směrové kácení stromů se využívá kácení horolezeckou technikou a kácení pomocí vysokozdvižné plošiny.

Kácení od pařezu

Během kácení je vždy důležité myslet především na bezpečnost. Na začátku se musí zajistit prostor okolo stromu. V blízkosti stromu, který se bude kácet, se nesmí nacházet keře, větve a klacky. Nejdříve se doporučuje odvětvení stromu, spodní větve se odstraní směrem od shora dolů a v úrovni ramen. Dalším krokem je vybrání místa dopadu a provedení záseku ve směru kácení. Poté se začíná strom odřezávat zezadu. V momentě, kdy se strom začíná naklánět, musí všechny osoby od stromu odstoupit. Během kácení stromů se vždy musí myslet na bezpečnou vzdálenost, sílu větru a směr pádu. Kácení jehličnatých stromů není tak náročné jako kácení stromů listnatých. Vzhledem k rozsáhlé koruně listnatých stromů se nedá nikdy přesně určit, kam strom dopadne. Ani zkušený odborník si nikdy nemůže být jistý přesným místem dopadu listnatého stromu. Nebezpečí se také zvyšuje v případě kácení stromů s vyhnilým středem, tyto stromy drží jen na krajích a místo dopadu je také velmi nejisté. Když kácení stromu proběhlo v pořádku a strom už leží na zemi, je vždy nutné nejdříve zkontrolovat, jestli se na okolních stromech nezachytily větve, které by mohly způsobit zranění. Stromy se většinou doporučuje kácet v zimním období. Zima je doba vegetačního klidu, stromy bez listí nám usnadní úklid a zmrzlá půda se během kácení stromů nepoškodí.

Kácení horolezeckou technikou

Stromy, které rostou v parcích nebo v blízkosti budov a jejich pád by mohl způsobit poškození majetku nebo ohrožení zdraví osob, se doporučuje kácet pomocí horolezecké techniky. Kácení horolezeckou technikou je výšková práce, při níž pracovník zajištěný lany vyleze na strom a postupně odřezává části kmene a větve. Dřevo se pak bezpečně spouští na zem pomocí systémů kladek a brzd. Tato technika je časově náročná a nelze ji uplatnit u všech stromů.

Kácení pomocí vysokozdvižné plošiny

Kácení pomocí vysokozdvižné plošiny se využívá v případě, kdy by bylo kácení horolezeckou technikou časově příliš náročné a kdy je strom poškozen natolik, že by mohl být lezec ohrožen na zdraví. Z vysokozdvižné plošiny se strom postupně ořezává.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Kácení stromů se musí provádět v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Tento zákon stanovuje následující podmínky:

  • Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení se vydává ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny.
  • Povolení ke kácení není třeba z důvodů pěstebních.
  • Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou.
  • Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu

Povolení ke kácení stromů

Chcete-li pokácet strom, musíte si vyžádat povolení na obecním úřadě. K získání povolení je nutné vyplnit žádost, která obsahuje informace jako jméno a příjmení žadatele, doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, na kterém dřevina roste, popis dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost, situační nákres, obvod kmene), zdůvodnění žádosti.

ořez nebezpečných větví

Zahradnické služby

Návrh zahrady by měl vždy respektovat potřeby celé rodiny. Zahrada se musí přizpůsobit dětem, pracovní vytíženosti majitelů, domácím mazlíčkům atd. Současným trendem je vytvoření zahrady, která vyžaduje minimální údržbu. Péče o zahradu není pro každého potěšení a tak si mnoho lidí najímá služby zahradnických firem. Tyto firmy vám mohou nabídnout návrh zahrady, její realizaci a následnou péči o zahradu. Péče o zahradu zahrnuje služby založení trávníku, následná péče o trávník, založení záhonů, odstranění plevele, péče o dřeviny. Ošetření stromu znamená např. zdravotní řezy. Zdravotní řezy podpoří estetické vlastnosti stromu a udržují strom v dobrém stavu. Dalším způsobem ošetření stromu jsou bezpečnostní řezy. Bezpečnostní řez odstraní suché větvě, u kterých je velké riziko pádu. Obvodová redukce se používá u stromu, kde je nutné omezit růst koruny např. kvůli blízkosti stromu u budovy. Dutiny stromu se mohou ošetřit pomocí konzervace dutin, kdy se dutina vyčistí a napustí lakem, který je odolný vůči rozpadu dřeva. Dutiny stromů se také mohou zastřešit. Zastřešená dutina chrání strom před zatékáním dešťové vody a rozkladem dřeva.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5790 (zahradni-radce.cz#9957)


Přidat komentář