Kácení rizikových stromů - Praha a Střední Čechy

Kácení stromů se může zdát jako poměrně snadná záležitost. Mnohdy jsou však situace, kdy není možné nechat strom volně "padnout" kamkoliv se mu zlíbí nebo se jen spoléhat na to, že náhodou spadne tam, kam si my přejeme.

Strom, ač si to mnozí ani neuvědomujeme, je největší žijící organismus na Zemi. Je dominantou, která nemá konkurenci. Velký počet různých druhů tvoří nepřeberné množství tvarů a velikostí. Strom tady byl dávno před námi a některé exempláře pamatují doby, kdy lidé byli teprve na počátku svého vědění. Plným právem si tedy zasluhují naši úctu a péči..

Stromy přinášejí významný užitek pro naše domovy i obce. Avšak v případech, kdy ohrožují lidské životy, nebo majetek, se stávají nebezpečnými. Příkladnou péčí o ně ochráníme svůj majetek a současně prodloužíme jejich život.

Rizikové kácení stromů v extrémních podmínkách je jedna z nejnáročnějších disciplín v arboristice. Vyžaduje profesionální přístup se stoprocentním zajištěním a ohledem na následky.

Postupné kácení „od koruny“

Jedná se o kácení stromů v rizikovém prostředí, kdy je strom po částech rozebírán od koruny směrem dolů. O rizikovém prostředí hovoříme všude tam, kde se v blízkosti stromu či přímo pod ním nachází objekty či jiné stavby, komunikace a podobně, které nesmí být poškozeny během kácení stromu. K rizikovému kácení stromů dochází v případech, kdy není z jakéhokoliv důvodu (prostor, zdravotní stav stromu apod.) možno kácet strom vcelku. Po všech stránkách je to velmi náročná metoda kácení, kdy je strom postupně po částech „rozebírán“ od koruny dolů (tzv. špalkování). U postupného kácení 2 základní způsoby, které je možno použít:

  • pomocí manipulační techniky - není- li dostatek prostoru pro jednoduché kácení a je- li umožněn příjezd a práce manipulační techniky jako například jeřáb, vysokozdvižná plošina atd. a strom je odstraňován po částech.
  • pomocí stromolezeckých a lanových technik - není- li dostatek prostoru pro jednoduché kácení  a ani pro práci manipulační techniky, provádí se výstup do koruny pomocí stromolezecké techniky.

Pro dopravu odstraňovaných částí na zem se používají 2 techniky:

  • jednoduché špalkování- kdy se odkácené části nechávají volně spadnout do prostoru pod strom nebo je směr jejich pádu částečně korigován použitím vhodného druhu řezu.
  • špalkování „do lana“ – zde jsou odkácené části navazovány na lano a následně pomocí soustavy kotvících prostředků, kladek, karabin, brzdy atd., kontrolovaně spouštěny do vymezeného prostoru.

Přesné směrové kácení „ze země“

Jedná se o pokácení stromů tam kde je možné kácet vcelku, odvětvení, případné rozřezání dle požadavku zákazníka. Tento způsob kácení vychází ze způsobu běžně používaného při těžbě dřeva, kdy je strom kácen vcelku. Avšak tam, kde místní podmínky dovolují strom „položit“ jen do přesně vymezeného prostoru, jsou kladeny vysoké nároky na přesnost práce, s níž úzce souvisí zkušenosti, schopnost předvídat a obezřetnost pilaře.Tento způsob se používá pouze tam, kde to podmínky zejména s ohledem zejména na bezpečnost dovolují. Užívají se zde pomůcky jako klíny, kalač, lanové napínáky apod.

Kde žádat o povolení ke kácení stromů?

Dřeviny rostoucí mimo les spadají do zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a jsou chráněny před poškozováním a ničením. Péče o tyto dřeviny je povinností osob, na jejichž pozemcích se dřeviny nachází. Povolení ke kácení dřevin lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení jejich funkčního a estetického významu. Každá žádost i povolení musí být náležitě odůvodněna. Povolení ke kácení vydávají obecní úřady a na území CHKO a národních parků jejich správy.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5783 (zahradni-radce.cz#9892)


Přidat komentář