Kácení rizikových stromů - Zlínsko a okolí

Jste majitelem pozemku, na kterém se nachází nevyhovující strom, který Vám stíní na záhonky a nevíte jak se ho zbavit, na základě jakého povolení a kam se vlastně se žádostí o jeho pokácení obrátit? Právě pro Vás máme pár tipů a doporučení.

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů je kácení ve ztížených terénních podmínkách. Rizikové může být rovněž kácení nemocného stromu, stromu poškozeného povětrnostními vlivy, příliš vysokého nebo s košatou korunou. Při takovém kácení se využívá lanové techniky, jeřábu, vysokozdvižné plošiny. Kácení je obzvláště rizikové zejména v blízkosti budov, v blízkosti jiných stromů, v blízkosti komunikací, v nepřístupném terénu, v blízkosti elektrického vedení. Jestliže je možné odstraňovat části stromů po částech, provádí se kácení stromů pomocí stromolezecké techniky. Odřezané části stromu se snáší k zemi pomocí lan. Jedná se o techniku velmi šetrnou k okolnímu terénu, nedochází k žádnému poškození. Při zajišťování rizikového kácení stromů je třeba si ověřit, že firma provádějící tuto nebezpečnou práci má uzavřenou pojistku na škody vzniklé v souvislosti s kácením, a to na alespoň 4,5 mil. Kč.

Možné způsoby kácení

Klasické jednoduché kácení – tehdy, když je dostatek bezpečného prostoru v okolí stromu, lze strom pokácet v celku ze země

Kácení ve ztížených podmínkách – v lesním porostu, v blízkosti elektrického vedení, v blízkosti komunikací, bytové zástavby, hřišť apod.

Postupné kácení pomocí manipulační techniky – tehdy, jestliže není dostatek prostoru pro jednoduché kácení. Je třeba vyhodnotit, zda je možné se na místo kácení dostat s manipulační technikou, jako je jeřáb, vysokozdvižná plošina.  Strom je v takovém případě odstraňován po částech.

Postupné kácení pomocí stromolezeckých a lanových technik – jestliže není v okolí káceného stromu dostatek prostoru pro jednoduché kácení nebo pro práci manipulační techniky.  Provádí se způsobem výstupu do koruny stromu za pomoci speciální stromolezecké techniky. Odstraněné části stromu se spouštějí k zemi za použití lanové techniky.

Rizikové kácení

Patří sem:

  • Kácení nebezpečně situovaných stromů - postupné odřezávání částí stromu od vrcholu a spouštění odřezané dřevní hmoty tak, aby nedošlo k poškození majetku a k ohrožení životů nebo zdraví zúčastněných osob.
  • Kácení a ořez pomocí plošiny nebo jeřábu - využití této techniky je zejména u speciálních typů ořezu nebo úpravy, např. při obvodové redukci živých plotů kolem domů, okrasných zahrad, parků a všude tam, kde podmínky a finance dovolují použití této speciální těžké techniky.
  • Klasické kácení - provádí se zejména při údržbě lesních porostů a v místech, kde to okolní terén dovolí. Zvýšenou pozornost a údržbu je třeba věnovat stromům poškozeným, letitým, přerostlým, v blízkosti zástavby domů, v parcích, a také stromům, které jsou součástí městské zeleně. Často postačí strom zmladit, odstranit poškozené větve, odborně ošetřit, aby se zabránilo samovolnému ulomení větve nebo vyvrácení stromu. Je třeba mít v první řadě na paměti bezpečnost osob, které mohou být neudržovaným stromem ohroženy na životech a zdraví.

Povolení ke kácení rizikových stromů

Dle ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny vydávají povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les místně příslušné městské nebo obecní úřady, které jsou pověřeny výkonem správy ochrany přírody. Povolení se vydává na základě žádosti. Vydání povolení předchází zjištění skutečností uvedených v žádosti, vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Žádost o povolení odstranění dřevin může podat vlastník pozemku, na kterém se strom nachází. Žádost může také podat nájemce pozemku, případně jiný uživatel pozemku, za předpokladu, že je k žádosti přiložen písemný souhlas vlastníka, na jehož pozemku se strom, který má být pokácen, nachází. Povolení není nutné v případě, že se jedná o kácení dřevin z důvodů pěstebních nebo stromů poškozených, které bezprostředně ohrožují okolí. V takových případech se kácení pouze oznámí příslušnému úřadu písemně alespoň 15 dnů před plánovaným termínem kácení tak, aby se případně mohl nadřízený orgán ke kácení vyjádřit. V zákoně o ochraně přírody a krajiny je řečeno, že povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že nejsou významným krajinným prvkem a jsou přitom dodrženy ostatní podmínky stanovené tímto zákonem, se nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Povolení se rovněž nevyžaduje ke kácení dřevin, v případě, že by mohl být ohrožen život, zdraví nebo majetek, jak již bylo uvedeno.

ořez nebezpečných větví

Náležitosti žádosti o povolení

Každá žádost o povolení pokácení rizikových stromů a dřevin musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, doložení vlastnického, nájemního nebo uživatelského vztahu k pozemku, na kterém se předmětné stromy nachází, přesný popis dřevin, kterých se kácení týká, tj. druh, počet, výška stromu, velikost porostu v m2, vč. situačního nákresu, obvod kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí a důvod podání žádosti. Veškeré úkony související se žádostí a vydáním povolení jsou bezplatné. Lhůta pro vyřízení žádosti je dle zákona o ochraně přírody a krajiny až 90ti denní.

Sankce za nedodržení povinností

Dle zákona může být za nedodržení povinností uložených zákonem uložena pokuta fyzické osobě až do výše 20.000 Kč za každou jednotlivou dřevinu a až 100.000 Kč u skupiny dřevin, jak je uvedeno v § 87 zákona č. 114/92 Sb.  Podnikající fyzické nebo právnické osobě může být uložena pokuta za neoprávněné pokácení pro potřeby spojené s výkonem podnikatelské činnosti až do výše 1 mil. Kč (§ 88 zákona č. 114/92 Sb.)

K povolení ke kácení stromů všeobecně

Mnoho lidí vlastnící zahrádky se často dotazují, zda je nutné mít povolení k pokácení starého, přerostlého, nemocného, či jinak překážejícího stromu na svém vlastním pozemku. Výše uvedený zákon o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky uvádí, že v případech, kdy dřeviny rostou mimo lesní porost, je žádost o povolení ke kácení nutná vždy, neboť dřevinu lze kácet jen ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Za závažný důvod nelze považovat fakt, že listí, které na podzim opadá, obtěžuje majitele zahrádky i jeho sousedy, nebo stíní, nebo jinak již nevyhovuje.  Existuje však výjimka.  Povolení o pokácení stromu je nutné pouze tehdy, je-li strom ve výšce 130 cm nad zemí o obvodu větším než 80 cm, nebo se jedná o souvislý keřový porost o ploše  40 m2 a větší.  V zákoně není uvedeno, o jaký druh dřeviny se má jednat, zda ovocný nebo okrasný.  Dřeviny s parametry vyššími, než které jsou uvedeny, mohou být pokáceny jen v případě, že bezprostředně ohrožují životy a zdraví osob a majetek.  I v těchto případech je třeba kácení oznámit pověřenému obecnímu úřadu. Kácení by mělo být prováděno v době vegetačního klidu, tj. od 1. října do 31. března.

Bezpečnost při práci

Při kácení stromů je nejčastějším pracovním nástrojem  motorová pila. Abychom předešli úrazu, je třeba velmi dobře ovládat tento pracovní nástroj. Motorová pila by měla mít kryt ruky, brzdu řetězu, bezpečnostní pojistku proti neúmyslnému přidání plynu, zachycovač řetězu pro případ, že řetěz přetrhne nebo spadne z lišty. Je nezbytné používat kvalitní ochranné pomůcky – přilbu s ochranou sluchu, s plexisklem na obličej, pracovní oděv s výstražným značením, kalhoty s protiprořezovou vložkou, rukavice, ochrannou uzavřenou obuv. Pro všechny případy mějte vždy po ruce obvazový balíček.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5788 (zahradni-radce.cz#9945)


Diskuze a zkušenosti

Obec Skaštice | 04.03.2015 08:41
Re: Kácení rizikových stromů - Zlínsko a okolí Žádáme o nacenění kácení dvou dřevin na pozemcích obce. Jde o Břízu výška asi 12 m, obvod cca 120cm, Ořešák výška asi 12 m, obvod 121 cm. K dispozici je dendrologický posudek. Na požádání zašleme.


Přidat komentář