Rizikové kácení stromů - Mělnicko, Neratovicko a okolí

Pokud Vás v blízkosti chaty nebo domu trápí přerostlý strom, jehož větve ohrožují jeho střechu nebo jiný majetek, či dokonce zdraví a život osob, nastala situace, která je šitá na míru firmě zabývající se rizikovým kácením stromů.

Rizikovým kácením stromů se rozumí kácení ve ztížených podmínkách. Jedná se o kácení nebezpečných, havarijních, nevhodně umístěných stromů, které se provádí spolehlivou a bezpečnou metodou spouštění malých částí koruny. Zhoršený zdravotní stav stromu nebo jeho havarijní stav, či nevhodné umístění stromu včetně např. příliš finančně náročné a neefektivní údržby, vedou k potřebě odstranění některých stromů a k jejich nahrazení výsadbou vhodnější zeleně. Dřeviny, které rostou v těsné blízkosti nějakých objektů nebo uvnitř objektů a zpravidla jsou velkých rozměrů, nejdou pokácet klasicky vcelku a proto je potřeba tyto odstranit po částech, tedy bezpečně. Často se z hlediska účelnosti odstraňuje spolu se stromem i pařez nebo minimálně jeho nadzemní část.

Rizikové kácení stromů

Jestliže se strom, který je určený ke kácení, nachází ve ztížených podmínkách, jako např. nad domem, na hřbitově, ve svahu, atd., nebo je ve špatném zdravotním stavu např. tím, že je rozlomený, doporučuje se takovou práci svěřit odborné firmě s dostatečnými zkušenostmi a profesionální přístupem. Firmy, které mají v popisu práce rizikové kácení stromů, jsou schopny strom pečlivě rozebrat, pokácet ho po částech a jednotlivé části stromu bezpečně spustit na zem, kdy při takové práci zaručují maximální bezpečnost nejenom okolí, ale především bezpečnost majetku a osob. Některé firmy zajišťují spolu s pokácením stromu i likvidaci dřevní hmoty a frézování pařezů. Vše záleží na domluvě.

Rizikové kácení nebo prořezávání stromů je možné provádět horolezeckou technikou. Rizikové kácení stromů představuje dosti fyzicky náročnou práci, která je u každého stromu trochu odlišná. Proto je při této činnosti nutné využívat odborné znalosti a získané zkušenosti tak, aby práce byla provedena dobře a bezpečně, s ohledem na požadavky zákazníka, ale také a to především, s ohledem na životní prostředí. Veškeré vybavení profesionálních firem je na takové úrovni, že ve spojení s prací zajišťuje vždy dobrý výsledek. Firmy, které se rizikovým kácením stromů zabývají, zpravidla provedou osobní prohlídku místa, kde ke kácení dojde, posoudí stav a následně navrhnou plán práce, jak bude probíhat.

Oznámení o kácení stromu

Oznámení o kácení stromů je možné vydat z důvodu obnovy porostu, nebo z důvodu výchovné probírky, anebo ze zdravotních důvodů, např. pokud je dřevina napadena chorobou, která by se mohla rozšířit na okolní porost. Oznámení je nutné podat nejméně 15 dnů před zamýšleným zásahem. Oznámení je pak v 15 denní lhůtě prošetřeno v terénu, a jestliže odpovídá některému z výše uvedených případů, může se zahájit jeho kácení.

V případě, že by strom poškodily živelné vlivy a strom by následně ohrožoval okolí, je možné jej pokácet i bez ohlášení, ale toto je potřeba podat nejpozději do 15 dnů od pokácení dřeviny. Strom však musí být ve stavu, kdy bezprostředně ohrožuje život nebo zdraví osob nebo pokud hrozí škoda značného rozsahu.

Které stromy a jiné dřeviny podléhají povolení k pokácení

Povolení podléhají dřeviny na pozemcích ve vlastnictví právnické osoby vždy, bez ohledu na rozměry a druhy dřevin a u fyzické osoby v případě, že pokud stromy mají obvody kmenů větší než 80 cm (kmen se měří ve výšce 1,3 metru nad zemí). U stromů s menším obvodem není nutné žádat o povolení, oznamovat kácení nebo jinak kontaktovat úřad.

Kdo žádá o povolení?

O povolení může žádat vlastník pozemku, na kterém stromy a dřeviny rostou, nebo nájemce pozemku či jiný oprávněný uživatel pozemku. Tito však vždy se souhlasem vlastníka. Jiná osoba může žádat jen na základě zplnomocnění. Pokud je více spoluvlastníků pozemku, je nutné, aby jich s kácením stromu a dřevin souhlasilo tolik, jejichž podíly na pozemku tvoří nadpoloviční většinu.

Kdo vydává povolení ke kácení stromů?

Povolení ke kácení vydává příslušný obecní úřad, jestliže si působnost v dané věci nepřevzala Správa CHKO, nebo na území národního parku Správa NP. V rozhodnutí může orgán ochrany přírody uložit jako kompenzaci za pokácené dřeviny náhradní výsadbu. Její množství druhy a velikost dřevin se odvíjí od druhu, velikosti, stavu, stáří, atd. Současně lze uložit následnou péči o tuto náhradní výsadbu, a to na dobu až 5 let.

Montážní a demontážní práce ve výškách

Mezi tyto práce zcela jistě patří i montáže ocelových konstrukcí. Celý proces montáže ocelových konstrukcí je velmi složitý a proto je nutné zvážit všechny výrobní faktory již při samotném návrhu konstrukce. Nejdůležitější je výběr vhodného materiálu a technologie svařování. Výběr materiálu ovlivňuje mnoho faktorů, jako např. charakter namáhání, intenzita namáhání, vliv prostředí, účel použití a také technologičností konstrukce. V procesu výroby a montáže je dost podstatnou a rozhodující strojírenskou technologií svařování. Svařování je nevratný proces, a proto je nutné přísně dodržovat zásady a postupy výroby, a také montáže.

Nátěry a čištění ocelových konstrukcí

Ocelové konstrukce musí být dostatečně chráněny. Ochrana ocelových konstrukcí se musí zajišťovat nátěry. Zpravidla se provádí jeden základový a jeden vrchní nátěr. Vše ovšem záleží na typu konstrukce, na prostředí, ve kterém je montována, a na postupech firmy, která nátěry provádí. V agresivnějším prostředí nebo u otevřených konstrukcí, které jsou velmi namáhány povětrnostními vlivy, je možné konstrukce pozinkovat. Ocelové konstrukce je možné a hlavně vhodné opatřit i protipožárním nátěrem, které zajišťují v mnoha případech požární odolnost až 60 minut.

Firmy, které se zabývají čištěním a nátěry ocelových konstrukcí, používají ke své práci horolezeckou techniku, vysokozdvižné plošiny a lešení. K ocelovým konstrukcím patří např. stožáry, mosty, vysílací věže, jeřábové dráhy, technologické konstrukce, sila, nádrže, prvky vzduchotechniky, vodojemy, a mnoho dalších. Čištění ocelových konstrukcí se může provádět za pomoci průmyslového vysavače, nebo také tlakovou vodou. Koroze se odstraňují buď mechanicky, nebo vodním paprskem.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5795 (zahradni-radce.cz#10014)


Přidat komentář