Rizikové kácení stromů - Ostrava a okolí

Za rizikové kácení stromů se označuje způsob kácení, kdy se v blízkosti stromu vyskytují osoby či objekty, které by mohly být pádem stromu ohroženy. Proto je v takových případech vždy nutné využít služeb odborníků.

Jak je všeobecně známé, strom je velmi citlivý a komplikovaný organismus a není snadné mu porozumět. Jeho ekologickou hodnotu není mnohdy ani možné vyčíslit penězi. Proto je potřeba každý nutný zásah do jeho přirozené architektury velmi dobře zvážit, neboť následky jakkoliv špatně provedeného ošetření mohou a zpravidla jsou nevratné. Nebývá snadné najít kompromis mezi potřebami stromu a přáním zákazníka. Proto je vhodné najít takovou profesionální firmu, která se o nalezení kompromisu bude snažit.

Kácení stromů je hodně složitý a technologicky náročný postup. Klasické kácení stromů probíhá zpravidla v případech, kdy je v blízkém okolí stromu dostatek prostoru. Pokud však takového prostoru není, a těchto případů bývá opravdu hodně, je nutné s ohledem na bezpečnost přistoupit k náročnějším technikám kácení stromů. Kácení stromů je opravdu riziková činnost, která každoročně způsobí velké množství úrazů nebo dokonce úmrtí. Proto je lepší a spíše tedy nutností kácení přenechat vyškoleným odborníkům s dlouholetou zkušeností.

**
**

Rizikové kácení stromů – Ostrava a okolí

Pokud jste se rozhodli pro pokácení stromů, ať už proto máte jakýkoliv důvod, velmi rádi Vám doporučíme opravdové odborníky na tuto činnost, kterými je firma pana Mgr. Adama Koudelky. Tato firma se již dlouhá léta zabývá rizikovým kácením stromů, přičemž samozřejmostí pro ni je i dohlížení a dodržování bezpečnosti jak Vaší, tak i okolí včetně veškerých objektů nacházejících se poblíž místa prováděných prací. Tato firma Vám zajistí prořez či pokácení stromů v těžko dostupných terénech a všude tam, kde by nekontrolovaný pád větví ze stromu nebo celého stromu mohl způsobit hmotné škody.

V zimním období firma mimo rizikového kácení nabízí také odstraňování rampouchů a sněhu z jakéhokoli typu střech a v neposlední řadě provádí také samotné opravy a údržbu střech a odtokových systémů.

 

Kácení stromů ze země

Kácení s řízeným nasměrováním padajícího kmene se považuje za nejjednodušší a nejlevnější způsob kácení stromu. Tento způsob se používá všude tam, kde to podmínky s ohledem na dostatečný prostor a bezpečnost dovolují. Většinou se takové kácení provádí za pomoci běžných pomůcek. Kácením se rozumí oddělení kmene od pařezů a pád stromu do zvoleného směru.

Postupné rizikové kácení stromů stromolezeckou technikou

Za nejrizikovější a celkově nejnamáhavější část stromolezecké praxe se považuje postupné kácení stromů. Nebezpečnost takové práce nesmí za žádných okolností podceňovat ani laikové ani profesionálové. Vysoké procento úrazů při takovém kácení stromů je snad dostatečným důvodem pro to, aby byla tato práce prováděna výhradně zkušenými a vyškolenými profesionály.

**
**

Prořezávání stromů, řez stromů

Řez stromů patří mezi nejběžnější zásah při péči o strom. Přesto, že stromy v lese rostou dobře jedině za přispění přirozeného řezu, stromy rostoucí ve městech vyžadují mnohem vyšší úroveň péče a to zejména pro zajištění provozní bezpečnosti. Prořezávat stromy by měl pouze odborník, který dobře ví, jak strom zareaguje na každou odříznutou větev. Pokud totiž dojde k neodbornému prořezávání stromů, může takový zásah způsobit nezvratné poškození, které bude následně takto poškozený strom ovlivňovat po celý jeho život nebo může dokonce i život stromu podstatně zkrátit. Řez velkých stromů je nebezpečná činnost, která vyžaduje odborné znalosti, dovednosti a také vybavení. Vždycky, pokud je nutné k řezu použít motorové pily, stromolezecké techniky, či vysokozdvižné plošiny, je vhodné zadat takovou práci odborníkům.

Kácení stromů na zahradě

Ke kácení vybraných stromů a ostatních dřevin jste se možná rozhodli z důvodu prosvětlení Vaší zahrady, nebo že máte v plánu zbavit se starých či nemocných stromů. Bez znalosti zákona se však při „zbavování“ nežádoucích dřevin neobejdete. Zde je pár rad,  kterými byste se měli řídit, abyste vyhověli zákonům.

Vždycky se najde zahrada, na které musí občas ke kácení stromu dojít. Ať už je to z důvodu neplodícího ovocného stromu, nebo stromu, který je poškozený od vichřice nebo bouřky. Zásadní informací pro Vás je, že ke kácení stromů může vždy docházet pouze v období vegetačního klidu, který je od prvního října do třicátého března.

Nepřeceňujte vlastní síly

Je zcela jasné, že pokud si muž umane, že svůj strom pokácí sám, málokdo mu jeho rozhodnutí vymluví. Kácení stromů není ale vůbec lehká činnost a vždy se musí dbát na dodržování bezpečnosti při práci. S ruční pilou si můžete poradit s několikaletou meruňkou, ale na starší silnější kmeny už budete potřebovat profesionální mechanizaci. Pokud máte motorovou pilu a umíte s ní, na základě svých zkušeností, pracovat, můžete se pustit do kácení menších stromů. Ten, kdo však s pilou pracoval jen zřídka, by měl i u menších stromů využít práce někoho, kdo umí s pilou zacházet.

Zákon platí pro každého

Kolem kácení stromů je stále mnoho nejasností. Mnoho lidí se myslně domnívá, že na své zahradě si může pokácet cokoliv. To však není pravda. Každý, kdo chce pokácet strom, se musí bez výjimky řídit zákonem č. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Žádost o povolení ke kácení stromů podává vlastník pozemku, případně nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, kde dřeviny rostou. Písemná žádost se podává na příslušný městský úřad. Doklady k žádosti musí obsahovat: jméno a adresu žadatele, doklad o vlastnictví pozemku, specifikaci dřevin (počet a druh), při větším počtu dřevin i situační plánek, udání obvodu kmene stromů ve výšce sto třicet centimetrů nad zemí a zdůvodnění žádosti.

Formuláře jsou k dostání na příslušném úřadě, existuje však taky možnost sepsat žádost vlastními slovy. Žádost se podává na odboru životního prostředí příslušného městského úřadu. Vyrozumění musí být vyhotoveno do 90ti dnů a po jeho doručení Vám běží 15ti denní lhůta pro případné odvolání.

Písemnou žádost ke kácení stromů ovšem nemusíte podávat, pokud je jejich odstranění nutné z důvodů pěstebních či zdravotních. Totéž platí pro stromy mimo les, jestliže obvod jejich kmene ve výšce sto třicet centimetrů nad zemí nepřesáhne osmdesát centimetrů. Jestliže jste se rozhodli kácet vzrostlé keřové porosty do plochy čtyřicet metrů čtverečních, stačí stejně jako ve výše uvedených případech pouze písemné oznámení na úřad příslušející k lokalitě, kde dřeviny rostou, a to nejméně patnáct dnů předem. V případě kácení stromů ohrožujících bezpečnost a životy nebo hrozících způsobením škody, podáváte také jen písemné oznámení, a sice do patnácti dnů od provedení kácení. V době živelných pohrom, kdy je nutné jednat bezodkladně, se písemnostmi nezatěžujte.

Porušení zákona se nevyplácí

Kdo se chce oznamovací povinnosti vyhnout, může rovnou počítat se sankcí za nedodržení zákona. Podle § 87 a 88 zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny může být fyzické osobě udělena pokuta až dvacet tisíc za jednu dřevinu a sto tisíc korun za skupinu dřevin rostoucích mimo les. Fyzické a právnické osobě hrozí za pokácení dřeviny mimo les při výkonu podnikatelské činnosti sankce až jeden milion korun.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5791 (zahradni-radce.cz#9959)


Diskuze a zkušenosti

Liberda | 24.11.2013 10:41
Re: Rizikové kácení stromů - Ostrava a okolí Požaduji zkácet strom o výšce 15 až 20 m v blízkosti domu v Janovicích u FM. Prosím o sdělení Vašich možnosti a cenové relace. Děkuji Liberda


Přidat komentář