Rizikové kácení stromů - Vysoké Mýto a okolí

Každá zahrada, park či lesní porost potřebuje řádnou péči a ošetření stromů a keřů. U menších keřů a stromů si poradíme sami, ovšem stromy a keře vyššího vzrůstu vyžadují profesionální ošetření včetně odborného prořezu.


Stromy a keře na našich zahradách, v parcích, ale také v lesích si žádají odbornou péči. Je potřeba provést** ořez starých suchých větví**, omladit koruny stromů, mnohdy je potřeba i úplného skácení stromů. Všechny tyto činnosti vyžadují kvalifikovanou znalost a odbornost, a také léta praxe. Jen veliké a vzrostlé stromy, které jsou zdravé a kvalifikovaně ošetřené, zkrášlují okolí domů, působí krásně esteticky a zároveň zvedají tržní hodnotu každé nemovitosti.

Kdo je arborista?

Člověk, který je odborníkem kvalifikovaným k péči o stromy a keře, se nazývá arborista, nebo-li česky stromolezec. Způsobilý arborista musí mít znalosti v oboru dendrologie (nauka o stromech a dřevinách), fyziologie (obor, studující mechanickou, fyzikální a biochemickou podstatu vývoje a činností v organismu a to fyziologii živočichů nebo rostlin), fytopatologie (nauka o původcích chorob rostlin), mechaniky a pedalogie (nauka o půdě, charakterizování jejích vlastností a využití). Dalšími znalostmi odborného arboristy je znalost platné legislativy, bezpečnosti práce a správního řádu. Převážnou činností arboristy je kvalitní prořez keřů a stromů, kácení dřevin, ošetření památných stromů, provádění omlazovacích a odlehčovacích řezů keřů a stromů.

Kvalifikovaný Evropský arborista je povinen složit zkoušku u Evropské arboristické rady. Tato zkouška je složená ze tří částí, a to: první část je písemná (test písemný a ústní zkouška), druhá část je zkouška praktická (pohovor a tři zásahy přímo v koruně stromů) a třetí, poslední část je simulace v terénu (což je samotná simulace včetně ústního vysvětlení). Tyto zkoušky mají platnost 3 let, poté je možno zkoušky obnovit, tomu se říká recertifikace.

Rizikové kácení stromů – Vysoké Mýto a okolí

Potřebuje-li Vaše zahrada odbornou pomoc při péči o keře a stromy a bydlíte ve Vysokém Mýtu a jeho okolí, obraťte se na firmu.

Druhy řezů

Stromy a keře vyžadují již od zasazení kvalitní řez, díky kterému udržujeme tvar a zdravý růst dřevin. Důležitým kriteriem při řezu dřevin je bezpečnost osob a majetku v okolí stromu. Rozlišujeme tyto druhy řezů dřevin:

  • Výchovný řez – tento druh řezu se realizuje u malých stromů do 15 let po jejich výsadbě. Jde o velmi důležitý řez, který vede k správnému růstu stromu a tím se předchází růstovým problémům. Základem je založení staticky stabilní koruny stromů, aby vyhovovala všem požadovaným nároků kladených na určitý strom či keř (například na průchodné a podjezdové možnosti)
  • Zdravotní řez – tento řez se provádí již u vzrostlých stromů. Jedná se o řez komplexní, kdy se odstraňují odumřelé a suché větve, větve různě polámané a poškozené, větve které kříží statickou korunu stromu, odřezy výmladků rostoucích na kořenech a kmeni.
  • Bezpečnostní řez – je to lehčí forma zdravotního řezu, která se také uskutečňuje u již vzrostlých stromů. Úkolem tohoto bezpečnostní řezu je hlavně provozní bezpečnost ošetřovaného stromu, kdy se odstraňují nalomené, suché a nebezpečné větve.
  • Redukční řez – jestliže se ošetřovaný strom či keř nachází v blízkosti objektů či elektrického vedení, je potřeba provést celkovou redukci celé koruny stromu či jeho části. Také v případech, kdy je strom již velmi starý, či obrovský a ohrožuje bezpečnost v okolí stromu.

kácení horolezeckou technikou

Kácení dřevin

Stromy a keře občas dorostou do takových rozměrů, kdy je potřeba celou dřevinu z bezpečnostních důvodů přímo skácet. Úplné kácení stromů dělíme na:

  • Jednoduché kácení – to je případ pokácení dřeviny ze země vcelku, tedy tam, kde je dostatek prostoru ke kácení.
  • Kácení ve ztížených podmínkách – tedy všude tam, kde je nedostatek místa, prostor na kácení je omezen blízkosti objektů, elektrických vedení, plotů, komunikací či jiných stromů. Jedná se tedy o ztížené podmínky a musí se přistoupit k postupnému kácení. V místech, kde je dobrý přístup k možnosti přijetí manipulační techniky, jako je jeřáb, vysokozdvižná plošina, využije se samozřejmě této techniky. Strom je tak kácen po částech a bezpečně. Jsou ale místa, kde se ani manipulační technika nemá jak dostat, a tak nastává práce samotným lidem, kteří vystoupí do koruny stromů pomocí stromolezecké techniky, a strom odstraňují po částech. Části likvidovaného stromu se na zem spouštějí za pomocí lanové techniky.

postupné odřezávání a kácení

Vázání korun stromu

V případech, kdy je koruna stromu nestabilní a hrozí nám i rozlomení koruny, je potřeba celý strom řádně a bezpečně svázat. Stromy se svazují polypropylenovými lany, jež mají obrovskou nosnost, a kmenovými pásy.

Zakrytí dutin stromů

V místech stromů, kde jsou díry a dutiny, je potřeba zabránit zatékání vody do těchto míst. Deštivá voda zapříčiňuje hnilobu stromu a rozmnožování dřevokazných hut. Proto se nad dutinami zhotovují stříšky, nejčastěji z ocelového pletiva pokrytého pilinami a tvrdnoucími tmely. Stříšky musí působit esteticky, jsou plně funkční a zároveň nenápadné.

Štěpení větví

Vzniklý odpad při údržbě stromů a keřů, tedy čistě biologický odpad, se dnes likviduje pomocí přístroje „Štěpkovače“, který nám vytvoří z větví i o síle 15 cm dřevní hmotu. Tato hmota se může použít jako podklad pod rostliny, zabraňuje růstu plevelu a zároveň udržuje vlhkost rostlin.

Péče o zeleň

Údržba zahrad a parků vyžaduje pravidelné stříhání keřů a stromů, stříhání živých plotů, odplevelování, ale také dosadbu rostlin a živých plotů. V mnoha případech je potřeba provést celou rekonstrukci zahrady, a to nejčastěji, při změně majitele pozemku, či záměru změny využití zahrady. Mezi činnosti péče o zeleň řadíme také likvidaci podrostů a náletů v terénu, vyžínání lesních porostů a chráněných území.

Rada na závěr tedy zní, máte-li doma zahradu, a nestíháte či neznáte důkladně rostliny na své zahradě, obraťte se na kvalifikované firmy, jež své práci rozumí. Krásně upravená zahrada je vizitkou každého domu. Hodně přerostlé stromy a keře, anebo špatně ostříhané dřeviny celkově znehodnotí celou Vaši nemovitost.

kácení z plošiny

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5792 (zahradni-radce.cz#9961)


Přidat komentář