Kácení rizikových stromů - Čelákovice a okolí

Kácení rizikových stromů rozhodně není druh práce, do které se můžeme pustit sami, nebo na ni pozvat šikovného souseda s motorovou pilou. Rizikové kácení stromů provádějí specializované firmy s potřebným vybavením.

Firma, která nabízí služby rizikového kácení stromů, má za úkol vytvořit bezpečné prostředí v parcích či zahradách, postará se tedy o nebezpečné stromy, ale nejen to. Těžištěm její práce jsou také projekty a realizace v oblasti péče o životní prostředí, zejména trvalou zeleň a stromy. V praxi se může jednat o péči o zahrady, prostřihy stromů, přes údržbu a ošetřování dřevin, až po vysoce odbornou péči o památné stromy. Firma může nabídnout posuzování provozní bezpečnosti stromů a znalecké posudky dřevin a zeleně. V neposlední řadě tyto firmy provádí s mnohaletou praxí i zmiňovaná náročná riziková kácení stromů v jakýchkoliv podmínkách. Součástí této činnosti je i provádění výškových prací pomocí horolezecké techniky.

Kácení stromů ze země

Běžný způsob kácení stromů ze země se používá v případě, že jsou pro kácení stromů příznivé podmínky, to znamená v místech, že kmen stromu dopadne bezpečně do míst, kde je dostatek prostoru, a kde nedojde k žádnému ohrožení bezpečnosti ani zdraví. Při použití běžného způsobu kácení stromů není potřeba použít žádné speciální zařízení ani pomůcky.

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů se používá v případech, kdy není možné zajistit bezpečné padnutí kmene stromu do jeho okolí. Může se jednat o případy, kdy je strom v blízkosti obydlí, jeho větve zasahují nad elektrické vedení apod. V takovém případě je nutné obrátit se na specializovanou firmu, která rizikové kácení stromů provádí. K poražení nebezpečných stromů se používá speciální technické vybavení a pomůcky. Firma na místě vyhodnotí situaci a rozhodne se, zda provede směrové kácení nebo strom postupně odřeže.

Směrové kácení stromů

Rizikové kácení stromů vyžaduje zkušenost, vysokou odbornost pracovníků a především velmi dobrý odhad. To se týká také metody přesné směrové kácení rizikových stromů. Pokud se poškozený strom nachází v blízkosti budov či pozemků, směrové kácení ze země s použitím speciálních pomůcek zajistí dopad stromu přesně tam, kam je potřeba. Tento způsob používá pouze odborná firma na rizikové kácení stromů, všude tam, kde by si to většina běžných dřevorubců netroufla. Při přesném směrovém kácení se používají nejen speciální pomůcky a velmi kvalitní nástroje, ale především se využívá bohatých zkušeností a různých triků. Rizikové přesné směrové kácení je nejrychlejší a nejlevnější metoda kácení stromů.

Rizikové kácení stromů pomocí lan

Další možností je postupné odřezávání kmene stromu směrem odshora dolů použití horolezecké techniky. Pomocí speciálních horolezeckých technik je firma schopna strom postupně rozřezat a spustit jej dolů po částech. Používají se při tom nejrůznější pomůcky, jako jsou kladky, spouštěcí bubny, lanové soustavy apod. Postupné kácení pomocí horolezeckého vybavení je možné využít všude tam, kde není dostatek prostoru, nebo kde není možné použít jinou techniku či technické zařízení. Rizikové kácení stromů za pomoci horolezecké techniky se většinou používá všude tam, kde strom zasahuje do vozovky, elektrického vedení nebo stojí v obydlené části.

Rizikové kácení stromů pomocí pracovní plošiny

Rizikové kácení stromů za použití vysokozdvižné pracovní plošiny probíhá podobně jako při použití lan. Rizikový strom je také postupně odřezáván a po menších kusech se jeho jednotlivé části spouští na zem. Použití vysokozdvižných mechanických plošin nemusí být vždy finančně nejnáročnější způsob kácení. Pokud je kolem stromu dostatek prostoru, v některých případech se může jednat o rychlý a bezpečný způsob pokácení stromu. V některých případech je použití vysokozdvižné pracovní plošiny nutné.

Povolení k pokácení stromu

Samozřejmě není možné nechat porážet stromy jak by se komu zachtělo nebo hodilo. Tuto problematiku řeší příslušné zákony o ochraně dřevin. Dřeviny jsou chráněny před poškozením a ničením zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana dle zvláštních předpisů. O povolení k poražení stromu může požádat jeho vlastník, nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, nebo lze též vyřešit zplnomocněním jednoho spoluvlastníka. Ke kácení dřevin rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody.

Kdy není nutné povolení k poražení stromu?

Povolení k poražení stromu není třeba v případech: a) kácení dřevin z důvodu pěstebních za účelem obnovy porostů nebo provádění výchovné probírky porostů b) kácení dřevin, za předpokladu, že tyto dřeviny nejsou významným krajinným prvkem, na pozemcích fyzických osob, jestliže tyto pozemky užívají a jde-li o stromy se stanovenou velikostí (obvod kmene 80 cm ve výšce 130 cm nad zemí) c) kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Avšak ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, musí podat oznámení orgánu ochrany přírody, na odbor životního prostředí do 15 dnů od provedení kácení d) ke kácení dřevin při výkonu oprávnění podle zvláštních předpisů (např.zákon č.254/2001 Sb o vodách ). Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně (nejméně 15 dní předem) orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat.

Komplexní ošetření dřevin a zeleně

Komplexní ošetření dřevin a veřejné zeleně se skládá z několika vzájemně se doplňujících postupů. Odborná firma posoudí stav stromu, a podle věku stromu, jeho zdravotní stavu. Podle cíle pak vybere nejvhodnější postup a použije příslušnou techniku a druh arboristického zásahu. Stromy lze ošetřovat v několika úrovních z hlediska funkce dřevin. Může se jednat o péči o komunální zeleň, péči o parky, zahrady a okrasnou zeleň, nebo péči o významné a památné stromy, které vyžadují citlivý a odborný přístup při jejich ošetřování.

Prořezy korun stromů

Prořez koruny strom zahrnuje takzvaný výchovný řez mladých stromů, dále zdravotní řez v průběhu celého života stromu, a samozřejmě bezpečnostní řez, kdy je cílem zajistit maximální ochranu osob a majetku v dosahu stromu. Odborná firma ale může provádět speciální druhy řezu, jako je například redukční řez, hlavový řez, odlehčovací řez apod. Cílem odborných prořezů korun stromů je zachování přirozeného tvaru stromu.

Zajištění korun stromů

Pokud je koruna stromu poškozená, firma provede takzvané statické zajištění koruny stromu. Jedná se o vázání koruny, kdy je provedena instalace bezpečnostní vazby do koruny stromu. Statické zajištění koruny stromu je jedno z významných opatření, které může značně zvýšit bezpečnost stromu. Specializovaná firma může provést jednoduché i kombinovaná vázání korun stromů. Při tomto postupu je preferováno nedestruktivní technologie vazeb, které jsou k poškozeným stromům velmi šetrné.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5811 (zahradni-radce.cz#9940)


Přidat komentář