Kácení rizikových stromů - Pardubický kraj

Rizikové kácení stromů je kácení stromu ve ztížených podmínkách, za využití lanových technik, jeřábů nebo vysokozdvižných plošin. Tato činnost vždy vyžaduje odborníka s profesionálním přístupem a se stoprocentním zajištěním bezpečnosti.

Rizikové kácení stromů

Jak již bylo uvedeno, rizikové kácení stromů (arboristika) je kácení stromů ve ztížených podmínkách. Jedná se o kácení stromů v prostorách, kde není možné pokácet strom celý najednou. Takové kácení se provádí postupným seřezáváním stromu od koruny směrem dolů, tak aby větve padaly do vymezeného prostoru, například spouštěním větví za použití lan. Jedná se o stromy, které je potřeba pokácet v husté zástavbě, stromy v zahradách, stromy které zasahují nad elektrické vedení, nad střechy, které jsou nebezpečně nakloněny, mezi jinými stromy, na hřbitovech, apod. Je důležité, aby firma, která se touto činností zabývá, byla vybavena všemi potřebnými prostředky, např. vybavení pro pohyb v korunách stromů. Při postupném rizikovém kácení, tam kde to prostor a příjezd dovoluje, se využívá různé manipulační techniky, jako je jeřáb nebo vysokozdvižná plošina. Při použití jeřábu pracovník na stromě uváže větev na jeřáb, a pak ji odřízne, přičemž jeřáb uřezanou větev přesune na určené místo. Tam, kde takový prostor není, se kácení provádí za pomoci stromolezecké techniky, kdy pracovník vyleze na strom a postupně ho rozřezává. Při spouštění větví na zem se používají lanové techniky, lanovka, aj., tak aby to bylo bezpečné.  V případě, kde nic nehrozí, nechávají se větve volně padat na zem. Při takovém kácení je nutné dbát na to, aby nedošlo k poškození okolního majetku, elektrického vedení, zástavby, atd. V žádném případě není možné, aby takový strom, kde hrozí nějaké riziko, kácel někdo jiný než odborná firma, která má s takovouto činností potřebné zkušenosti.

 

Povolení ke kácení stromů


Často kladená otázka je, zda je potřeba ke kácení stromu povolení. Tuhle problematiku upravuje zákon 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a jeho prováděcí vyhlášky č. 395/1992 Sb. Tento zákon nám říká, že v případech dřevin rostoucích mimo les je ke kácení nezbytné povolení a že to „lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin“. K těmto závažným důvodům ale nepatří například zastínění objektů nebo podrostu, a nebo taky to, že padá listí, které zanáší okapy. Pokud se však jedná o pozemky fyzických osob, což jsou v naprosté většině i zahrádky, existuje výjimka. Tou je, že stromy ve výšce 130 cm nad zemí mají obvod, nikoliv však průměr, kmene větší než 80 cm nebo se jedná o souvislé keřové porosty o ploše větší než 40 m2. Zákon nerozlišuje, zda se jedná o dřeviny ovocné, okrasné nebo nějaké jiné. Takové dřeviny nad uvedené míry mohou být pokáceny i bez povolení, pouze však, „ hrozí – li bezprostředně škoda na životě nebo zdraví nebo majetková škoda značného rozsahu“. I toto je ale třeba písemně oznámit do 15 dnů obecnímu úřadu. O takové povolení musí žádat vlastník pozemku nebo jeho nájemce, avšak ten se souhlasem vlastníka. Takové kácení dřevin je většinou povolováno v období vegetačního klidu, tj. od 01.10. do 31.03. Z toho vyplývá, že v případech kácení stromů a křovin rozhodně neplatí, že na své zahradě si mohu dělat, co chci. Takové nepovolené kácení stromů je přestupkem, za který můžete ve správním řízení dostat pokutu do 10 tisíc korun, v případě více stromů do výše 50 tisíc korun. Takové sankce platí i v případech, kdy je na dřevinách proveden zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření. V povolení o kácení stromů se ukládá povinnost provést náhradní výsadbu.

Důvody k pokácení stromu


V první řadě je třeba uvést, že zajišťováním bezpečnosti stromů na pozemku je odpovědností vlastníka pozemku. Nejčastějšími důvody k pokácení stromu je elektrické vedení procházející stromem, zlomené nebo naprasklé větve, větve vyrůstající z jednoho místa na kmeni, suché odumírající větve. Dále je to dutina v kmeni nebo kosterní větvi, změna výšky půdního povrchu nebo budování jiných staveb v okolí, podmáčená oblast s mělkou půdou. Důvodem k pokácení stromu může být také jeho silné naklonění nad často užívaným místem, jako je silnice, dům, garáž, apod.

postupné odřezávání

Bezpečnost při kácení stromů

Kácení stromů patří samo o sobě mezi nejrizikovější práce, při které každoročně přijde o život nebo se zraní nemalé procento lidí. Jedná se o velice fyzicky a psychicky náročnou práci. Při této práci a při rizikovém kácení obzvlášť nelze použít jen sílu bez promyšlených a předem dobře naplánovaných kroků.  Je důležité věnovat náležitou pozornost identifikaci nebezpečí a na základě vyhodnocení rizik přijmout všechna potřebná opatření. Je třeba zohlednit nejen druh dřeviny, ale také stáří stromu a jeho zdravotní stav, tvar koruny, povětrnostní podmínky, stav terénu a další podmínky, které vychází z místa pracoviště. O rizikovém kácení stromů lze hovořit třeba i při likvidování lesních polovývratů, vývratů a polomů. V okolí káceného stromu musí být dostatek místa a pro hladký průběh kácení je možné na strom natáhnout lano, aby strom padal určeným směrem. Pracovníci, kteří se věnují rizikovému kácení musí být speciálně vyškoleni, musí mít zkušenosti, absolvovat různé kurzy (např. na výškové práce), a musí mít potřebné osvědčení a certifikáty. Spousta lidí bohužel nechává své zdevastované stromy kácet až na poslední chvíli. Proto, je-li to nevyhnutelné, použije se při kácení plošina či jeřáb. To, že musí být při kácení zabezpečený prostor bez nepovolaných osob, je samozřejmostí.

prořez v koruně stromu

Z výše uvedených skutečností je patrno, že kácení stromů, zejména pak jedná-li se o kácení stromu rizikové, je velice nebezpečná práce, kterou v žádném případě nezkoušejte dělat sami. Pokud potřebujete nějaký takový strom pokácet, vždy oslovte specializovanou firmu, která se takovou činností zabývá, má vyškolené pracovníky a která má v neposlední řadě mnohaleté zkušenosti.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5808 (zahradni-radce.cz#9916)


Přidat komentář