Kácení rizikových stromů - Rakovník a okolí

Rizikové kácení stromů patří k nejrizikovějším pracím a taky fyzicky i psychicky nejnáročnějším. Je proto nutné postupovat při kácení profesionálně, zkušeně a obezřetně, a to za pomoci vyškoleného odborníka.

Pod pojmem rizikové kácení stromů se rozumí kácení ve ztížených podmínkách nebo** kácení špatného stromu**. K rizikovému kácení stromů využívají odborníci lanové techniky, jeřáby, ale taky vysokozdvižné plošiny. K rizikovým stromům můžeme řadit např. stromy, které rostou v blízkosti budov, stromy ve stráni, nebo taky stromy, které zasahují do vozovky nebo rostou v blízkosti elektrického vedení.

Rizikové kácení stromů prováděné v extrémních podmínkách je jednou** z nejnáročnějších disciplín v arboristice.** Tato činnost vyžaduje profesionální přístup se stoprocentním zajištěním. Proto se nikdy do kácení stromů nepouštějte sami, protože by to mohlo mít velmi závažné následky nejen pro Vás, ale i pro Vaše okolí a přizvěte odborníka.

Kácení rizikových stromů - Rakovník a okolí

Hledáte někoho, kdo by Vám pomohl s péčí o Vaše stromy a dřeviny, a to konkrétně lesní probírkou a prořezávkou a rizikovým kácením stromů? Navíc někoho, kdo klade důraz na kvalitně odvedenou práci a profesionální přístup při jejím provádění? V tom případě Vám velmi rádi doporučíme firmu pana Jaroslava Záveského, která sídlí na adrese: Prokopova 764, Rakovník - Rakovník II.

V přípapdě, že upřednostňujete telefonní kontakt, můžete volat na číslo:** +420 604 384 943** nebo své dotazy a žádosti můžete psát na email:** zjaroslav@email.cz.** Více informací o této profesionální firmě se dozvíte na webových stránkách:http://www.forest-care.cz/. Jistě budete spokojeni jako nepřeberné množství zákazníků před Vámi, kteří si tuto firmu vybrali.

Lesní prořezávka

Pro správnou výchovu lesa je značně důležitá kvalita zásahů do porostu. Odborný zásad může z lesa udělat výhodnou investici do budoucna a nejenom to. Taky přináší svému majiteli dlouhodobý užitek. Proto je důležité les správně prořezávat a to účelně, kvalitně a profesionálně. K tomu Vám jistě poslouží odborná firma, bez které se při těchto pracích zcela jistě neobejdete.

Lesní probírka

** Lesní probírka** je u staršího porostu důležitá. Nejvhodnější technika se volí podle specifikace porostu.I s tímto úkonem Vám jistě poradí firma, která má s probírkou své zkušenosti.

Jak se kácení rizikových stromů provádí?

Ke kácení rizikových stromů se využívá stromolezecké techniky. Strom se díky ní dá snést na zem po částech za použití lan a bez poničení terénu.

Kácení ve ztížených podmínkách

Kácení nebezpečně situovaných stromů - čímž se rozumí postupné kácení stromu od jeho vrcholu a následného spouštění odřezaných větví tak, aby nedošlo k poškození okolního majetku, např. na hřbitově, v blizkosti el. vedení, atd.

Kácení a ořez pomocí plošiny či jeřábu - tento způsob se používá při speciálních typech ořezů, např. v místech, kde podmínky dovolují použít těžkou techniku.

Klasické kácení - využívá se především při údržbě lesoparků a v místech, kde je dostatek prostoru pro bezpečné pokácení.

Povolení ke kácení stromů

Podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny vydávají povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les jednotlivé úřady městských částí. Žádost o povolení kácení rizikových stromů včetně jiných dřevin podává vlastník pozemku nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém strom roste. Povolení není třeba žádat, pokud se jedná o kácení dřevin z důvodů pěstebních a zdravotních. Takovéto kácení však musí být oznámeno na příslušný úřad městské části minimálně 15 dnů předem. Příšlusný městský úřad může následně takové kácení buďto pozastavit, nebo omezit či zakázat.

Kdy není třeba povolení

Povolení ke kácení stromu není potřeba v případě, že strom má obvod kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo u souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2. Zde zákon nerozeznává, jestli se jedná o dřeviny ovocné, okrasné či jiné. Povolení taky nemusíte žádat v případě, pokud je jejich stavem ohrožen buď život, nebo zdraví anebo jestliže hrozí škoda značného rozsahu. V takovém případě však musí být takové kácení oznámeno do 15 dnů od provedení kácení příslušnému úřadu.

Obecné informace o povolení kácení rizikových stromů

V případě, že dřeviny rostou mimo les, je potřeba k jejich kácení povolení. Takové povolení je možné vydat** ze závažných důvodů** po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Kácení dřevin se většinou povoluje v období jejich vegetačního klidu, a to od 1. října do 31. března. Nepovolené kácení stromů nebo jiných dřevin je kvalifikováno jako přestupkové jednání. Za toto přestupkové jednání může být uložena pokuta až do 10 tisíc Kč v případě jednoho stromu nebo až do výše 50 tisíc Kč v případě více stromů. Stejnou výší pokuty může být postižen i ten, kdo provede na dřevinách takový zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.

Jaké jsou nejčastější defekty stromů?

Mezi ty nejčastější patří** elektrické vedení**, které prochází stromem, otevřená velká dutina v kmeni nebo kosterní větvi, zlomené větve nebo větve, které vyrůstají z jednoho místa na kmeni či suché odumírající větve, podmáčené oblasti, kde je mělká půda nebo silně nakloněné stromy např. nad domem nebo garáží.

Bezpečnost práce

Snad nejdůležitější je mít správné vybavení k provedení práce. Bezpečnostní zařízení se nesmí v žádném případě zanedbat. Pracovník musí vždy použít pracovní oděv. K tomu patří: přilba s ochranou sluchu a obličeje, kalhoty s protipořezovou vložkou, rukavice, pracovní oděv s výstražným označením, ochrannou obuv a obvazový balíček. K dalšímu vybavení patří pas s nářadím, kombinovaný kanystr, přetlačená lopatka nebo klín a sekera a samozřejmě motorová pila.

Aby při práci s motorovou pilou nedocházelo ke zbytečné námaze, musí profesionálové znát správné způsoby práce v různých pracovních podmínkách. Každý odborník na kácení rizikových stromů pracující s motorovou pilou musí pravidelně kontrolovat stav a funkčnost pily. Pila by měla být vybavena bezpečnostní pojistkou proti neúmyslnému přidání plynu. Dalším vybavením je ochranný kryt pravé ruky a zachycovač řetězu. Kryt a zachycovač řetězu chrání pracovníka v případě, že se přetrhne řetěz nebo spadne z lišty. Bezpečnost práce samozřejmě nejlíp ze všech ovládá profesionál, odborně vyškolený odborník, proto práci spojenou s rizikovým kácením stromů přenechejte jemu a žádné nebezpečí Vám nebude hrozit.

Jak již bylo uvedeno v úvodu, kácení rizikových stromů patří k nejrizikovějším pracím, při nichž každoročně přijde o život nebo se těžce zraní poměrně dost lidí. Je taky jednou z nejnáročnějších prací po stránce fyzické i psychické. Je proto nutné spojit při takové práci veškeré zkušenosti a obezřetnost, aby kácení proběhlo bezpečně a s výborným výsledkem. Proto vždy ke kácení stromů přizvěte odborníka, který této těžké práci rozumí, abyste předešli jakýmkoliv nežádaným následkům.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5809 (zahradni-radce.cz#9922)


Přidat komentář