Kácení rizikových stromů - Šumperk a okolí

Máte na svém pozemku strom, který je vysoký, má rozložitou korunu a navíc roste velmi blízko vašeho domu? Možná se vám občas stává, zvláště pokud jde o druh stromu s křehkým dřevem, že z něj při bouřkách nebo vichřicích sem tam upadne nějaká větev.

Nebo je taky možné, že přes váš pozemek vede elektrické vedení a strom se nad ním naklání nebo se ho při silném větru přímo dotýká a nebezpečně tím napíná dráty.

Elektrické vedení a vysoké stromy

I přestože elektrické vedení není vaším majetkem, jakožto majitel pozemku máte povinnost postarat se o to, aby v ochranném pásmu elektrického vedení nerostly takové stromy, které by mohly elektrické vedení ohrozit svým pádem nebo svými větvemi. Ochranné pásmo je u různých elektrických vedení různé. Minimální ochranné pásmo u elektrického vedení s nejnižšími (betonovými nebo dřevěnými) sloupy je jeden metr do každé strany od okraje vedení (ne od středu vedení!). U elektrického vedení vysokého napětí, které je asi o tři metry vyšší než nejnižší sloupy elektrického vedení (betonové sloupy nebo někdy kovové konstrukce s označením VN – vysoké napětí) je ochranné pásmo sedm metrů do každé strany od okraje elektrického vedení a u dalších ještě vyšších typů elektrických stožárů, které poznáte také podle toho, že nejsou z betonu ale vždy kovových konstrukcí, se ochranné pásmo dále zvyšuje podle konkrétního typu elektrického vedení. V případě, že roste strom v ochranném pásmu a zvláště pak, je-li je nakloněn na elektrické vedení, je vždycky lepší nenechávat nic náhodě a situaci vyřešit co nejdříve. Pokud by došlo k poškození elektrického vedení stromem, bude za to finančně postihován majitel pozemku a tudíž i stromu, který rostl na onom pozemku a který svým pádem nebo pádem svých větví elektrické vedení poškodil.

Stromy spadlé na lidi

Pokud strom rostoucí na vašem pozemku svým pádem nebo pádem svých větví poškodí zdraví nebo v nejhorším případě dokonce způsobí smrt někomu z kolemjdoucích osob, pak vám, jakožto majiteli pozemku a tudíž i stromů na pozemku rostoucích, bude hrozit obvinění z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti.

Stromy spadlé na budovy, auta a jiné

To samé v podstatě platí i v případě, že strom rostoucí na vašem pozemku poškodí například dům nebo auto souseda nebo auto zaparkované na ulici před vaší zahradou – zde hrozí obvinění z trestného činu z poškození cizí věci z důvodu nedbalosti. Ať jde o jakoukoliv situaci, kdy strom zjevně ohrožuje osoby nebo jejich majetek, nebo jde o vysoký strom, který je na pohled naprosto zdravý avšak roste blízko domu, blízko cesty, chodníku nebo třeba i železniční trati nebo v ochranném pásmu elektrického vedení, vždy je lepší jednat co nejdříve. Není vždy potřeba strom ihned pokácet. Můžete si objednat posouzení provozní bezpečnosti stromu, jeho ošetření nebo statické zajištění stromu. Tyto a jiné služby ve městě Šumperk a jeho okolí nabízí firma Santé.

Rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů se provádí všude tam, kde není možné** pokácet strom** klasickým způsobem, při kterém se strom jednoduše přeřízne kousek nad zemí a pomocí klínu nebo lana se nechá spadnout na předem určené místo. Většinou se však v blízkosti stromu nachází nějaká budova, plot, elektrické vedení, chodník, silnice a tak podobně, takže by bylo příliš obtížné, ba dokonce nemožné pokácet strom tak, aby spadl na místo, kde by nikomu a ničemu neuškodil. Při rizikovém kácení se postupně uřezávají větve stromu, následně jeho kmen. Uříznuté části stromu se mohou nechat spadnout na zem ale pokud to není kvůli bezpečnosti osob nebo majetku možné, pak se spouštějí dolů do přesně vymezeného prostoru na lanech.

Statické zajištění nestabilního stromu

Pokud strom vykazuje známky nestability, lze místo pokácení provést zajištění stromu. Používají se různé zajišťovací systémy, například ocelová lana a obruče, kterými se strom zpevní.

Posouzení bezpečnosti stromu

V případě, že máte na zahradě vysoký strom, který potenciálně ohrožuje své okolí ale nechcete se s ním rozloučit, pak je možné nechat si vypracovat odborný dendrologický posudek stromu, který vám prozradí, jak je na tom strom po zdravotní stránce a jaké zásahy a typ pravidelné údržby dendrolog navrhuje.

Frézování pařezů

Frézování pařezů se provádí za pomoci pařezové frézy, která je schopna pařez zahloubit několik centimetrů pod terén nebo podle přání zákazníka pařez i zcela odstranit a to bez nutnosti vykopávání pařezu a tím pádem vytváření velké jámy v zahradě.

Zákon číslo 114/1992 Sb.

V případě, že budete chtít strom pokácet, budete možná potřebovat povolení. Kácení stromů řeší zákon číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Pokud se strom nachází na pozemku, který je v katastru nemovitostí zapsán jako lesní pozemek (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pak budete potřebovat povolení pro pokácení vždy. Pokud se strom nachází na pozemku, který je v katastru nemovitostí veden jakkoliv jinak než lesní pozemek (pozemek určený k plnění funkcí lesa), pak nebudete potřebovat povolení pro** pokácení dřevin** v případě že obvod kmene stromu měřený ve výšce 130 centimetrů nad zemí nepřekračuje 80 cm. Pokud se jedná o souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m2, pak rovněž nebudete potřebovat povolení pro jejich pokácení (odstranění). Žádost o povolení kácení dřevin může podat majitel pozemku nebo také nájemce pozemku avšak nájemce potřebuje příslušné doklady prokazující souhlas vlastníka pozemku s kácením dřevin. Povolení pro kácení dřevin není potřeba také v případě, že je stavem dřevin ohrožen život, zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. V případě pokácení takového stromu musí být tento zásah oznámen nejpozději do 15 dnů od provedení kácení příslušnému městskému úřadu.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5813 (zahradni-radce.cz#9953)


Přidat komentář