Rizikové kácení stromů - Krnov a okolí

Stromy plní ve svém prostředí nejen okrasnou funkci, ale jsou pro náš život nezbytné. Pokud ale stromy zestárnou nebo se příliš rozvětví, mohou se stát pro své okolí nebezpečné. Proto je potřeba o vysoké a staré stromy pečovat a pravidelně je prořezávat.

Stromy plní ve svém prostředí nejen okrasnou funkci, ale jsou pro náš život nezbytné. Stromy ale stále rostou a pokud zestárnou nebo se příliš rozvětví, mohou se stát pro své okolí nebezpečné. Proto je potřeba o vysoké a staré stromy pravidelně pečovat, kontrolovat jejich stav a pravidelně je prořezávat.

Péče o stromy

Koruny stromů je třeba správně tvarovat. Správná péče o stromy představuje pravidelné omlazovací a ozdravné řezy, ale i tak se mnohdy stane, že strom onemocní, ne dojde k jeho poškození, například po úderu bleskem nebo po vichřici. Pak je potřeba nebezpečné větve prořezat. V případě, že je strom natolik poškozený, že hrozí jeho pád, je nutné takový strom porazit. V takovémto případě se ale nejedná o běžné kácení stromů, ale o takzvané rizikové kácení stromů a rizikový ořez větví.

Rizikové kácení stromů - Krnov a okolí

Ohrožuje Vás vysoký nebo poškozený strom? Potřebujete provést prořez větví, ale nevíte jak na to? Pokud vlastníte nemocné nebo poškozené stromy, kde hrozí jejich pád, obraťte se na specialisty na rizikové kácení stromů, Ti vám ochotně pomůžou. Zajišťují rizikové kácení stromů pro veřejné parky i zahrady, provádí rizikový ořez větví, omlazovací a ozdravné řezy stromů, kácení a ořez stromů nad komunikacemi a elektrickým vedením, problematické kácení apod.

Běžné kácení stromů ze země

Běžný způsob poražení stromu ze země nepředstavuje pro zkušeného pracovníka žádný problém, a používá se v případě, že jsou pro kácení stromů příznivé podmínky. V takovém případě pracovník počítá s nasměrováním padajícího kmene do míst, kde je dostatek bezpečného prostoru, a kde nedojde k ohrožení zdraví nebo majetku.

Co je rizikové kácení stromů

K běžnému kácení stromů dochází každý den, a kácení stromů provádějí zaměstnanci firem, kteří jsou k tomu vyškoleni. V takovém případě se jedná o běžné, standardní kácení stromů ze země, kdy strom padne na zem. Zcela jiná situace nastane, pokud se vyskytnou případy, kdy je strom poškozený, hrozí nebezpečí jeho pádu nebo jen jeho části. Pak se jedná o tzv. rizikové kácení, kdy se musí strom odřezávat po částech a je nutné použít horolezeckou techniku. A právě v těchto případech je nutné obrátit se na specializovanou firmu, která nabízí speciální rizikové kácení stromů obtížných podmínkách.

Rizikové kácení stromů

Jednou ze stěžejních činností specializované firmy, která nabízí kácení stromů, je právě kácení rizikových stromů. Firma může použít vysokozdvižnou montážní plošinu, ale obvykle se používá horolezecké vybavení. Firma na rizikové kácení stromů musí zajistit nejen svoji bezpečnost, ale i bezpečnost okolí nebezpečného stromu. Firma umí poradit se zajištěním nutného povolení k poražení stromu, ořezu nebezpečných větví, a dokáže také zajistit odvoz padlého dřeva. Firma dokáže bezpečně porazit stromy všech druhů a všech velikostí. Provádí běžné kácení stromů standardním kácením ze země, kdy stromu padne na zem nebo, kdy použije horolezeckou techniku a vybavení.

Rizikové kácení stromů - jak postupovat?

Rizikové kácení stromů je označení pro situaci, kdy, není možné použít běžný způsob poražení stromu ze země. Může se také jednat o situaci, kdy není možné zajistit bezpečné padnutí stromu do jeho okolí. V takovém případě je nutné obrátit se na specializovanou firmu, která rizikové kácení stromů nabízí. Firma přijede na místo, obhlédne dotyčný strom, vyhodnotí bezpečnostní rizika a vybere nejvhodnější způsob porážky. K poražení nebezpečných stromů firma používá speciální technické vybavení a pomůcky, zejména horolezecké vybavení a využívá svých zkušeností. Nebezpečný strom je třeba porazit s důrazem na maximální bezpečnost práce. Dříve než dojde k poražení stromu, je potřeba vyřídit povolení k pokácení stromu.

Povolení ke kácení stromů

Stromy není možné porazit bez patřičného povolení a bez důvodu. Všechny dřeviny jsou chráněny před poškozením a ničením zákonem ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější nebo ochrana dle zvláštních předpisů. Při vyřizování povolení je oprávněn jednat (podat žádost) vlastník, nebo nájemce pozemku se souhlasem vlastníka. V případě více vlastníků pozemku žádají všichni spoluvlastníci, nebo lze též vyřešit zplnomocněním jednoho spoluvlastníka. Ke** kácení dřevin** rostoucích mimo les je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, odbor životního prostředí. Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu, jako náhradu ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.

Kdy není třeba povolení

Povolení ke kácení stromů není třeba, pokud dřeviny ohrožují bezprostředně život nebo zdraví, případně hrozí-li vznik škody značného rozsahu (cca 500 000 Kč). Pokud je potřeba okamžitý zásah, je třeba volat Městskou policii nebo se obrátit na odbor životního prostředí úřadu příslušné městské části. Pokud je dřevina poražena z výše uvedeného důvodu, musí kácení oznámit do 15 dnů odboru ŽP úřadu příslušné městské části. V tomto případě je ale potřeba dokázat, že kácení bylo oprávněné. Proto se doporučuje udělat fotodokumentaci a najít svědky. Pokud se prokáže, že kácení nebylo bezprostředně ohrožující, hrozí postih.

Jak se provádí rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů vyžaduje od provádějící firmy zkušenost, dobrý odhad postupu prací a vysokou odbornost pracovníků. Poškozený strom se může nacházet nad elektrickým vedením, v blízkosti budov nebo u pozemků, kam nelze nechat strom volně padnout. Firma na rizikové kácení může použít metodu přesného směrového kácení ze země s použitím speciálních pomůcek, ale častěji se jedná o postupné odřezávání stromu odshora dolů. Rizikový strom je v tomto případě odřezáván postupně, a po menších kusech se bezpečně spouští na zem.

Rizikové kácení stromů pomocí horolezecké techniky

Během rizikového kácení se často používá horolezecká technika. Metoda rizikového kácení stromů za pomoci horolezecké techniky se obvykle používá všude tam, kde větve stromu sahají do vozovky, nad elektrické vedení apod. Začíná se vždy od koruny stromu, kde se začne s odstraňováním větví, a nakonec se odřezává zbylý kmen. Vše se provádí profesionálně a s naprostou bezpečností. Po pokácení firma může zajistit odvoz dřeviny a po domluvě může odstranit také vzniklý pařez.

Prořezávání větví stromů

Firma, nabízející rizikové kácení stromů, provádí také prořezávání stromů, tedy prořezy větví a průklesty. Firma, která se orientuje na údržbu stromů, dokáže nabídnout řadu dalších služeb, například odřezávání nebezpečných větví, prosvětlování stromů a keřových porostů nebo odstraňování starých, zaschlých větví, které by mohli přinášet pro své okolí bezpečnostní rizika. Průřez se provádí také u keřů, kde probíhají zmlazovací řezy, průklesty, nebo udržovací a zdravotní řezy.

Cena za rizikové kácení stromů a ořez větví

Ceny za kácení stromů nebo prořez větví jsou velmi závislé na náročnosti prací, použité metodě, stavu vegetace, na ročním období a místních podmínkách. Odhad ceny Vám firma dokáže sdělit až poté, co se blíže seznámí s konkrétní situací.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5810 (zahradni-radce.cz#9939)


Diskuze a zkušenosti

Gejza Valent | 15.02.2019 12:18
Dobrý den, dne 25. února potřebujeme prořezat jabloně na naší zahradě na Pochni č.p. 37, které zasahují do el. vedení - přípojky.. Prosíme o zaslání nabídky. Děkujeme Gejza a Irena Valentovi tel. 734540375


Přidat komentář