Rizikové kácení stromů - Uherské Hradiště a okolí

Zdravotně závadný strom tvoří velké riziko pro nás a naše okolí. V takovéto chvíli je vždy lepší poradit se s odborníkem a přenechat na něj rozhodnutí o pokácení stromu. Rizikové kácení stromu je nebezpečná činnost vyžadující znalosti odborníka.

Stromy nám poskytují ochranu, stín, plody a teplo. Dřevo je oblíbený materiál, který je užíván pro vlastnosti jako výrazná estetika, pevnost, lehkost, snadné opracování, dobré izolační vlastnosti a biologické rozložitelnost. Bohužel je dřevo také materiál, který může být snadno poškozen vodou, teplotou, slunečním zářením nebo škůdci. Tyto a mnohé další rizika nás někdy nutí ke kácení stromů. Kácení stromů je práce, která vyžaduje dostatek zkušeností a znalostí. Kácení stromů musí probíhat především bezpečně a tak je lepší přenechat jej na profesionálech.

Rizikové kácení stromů

Špatný zdravotní stav stromu tvoří velké riziko pro své okolí. Stromy napadeny škůdci, poničeny po vichřicích nebo stromy staré je vždy lepší nechat prohlédnout profesionálem a poradit se sním o dalších potřebných krocích. Vždy je lepší problémům předcházet, proto špatný zdravotní stav stromu na vaší zahradě vyřešte co nejrychleji. Pád stromu může nejenom způsobit škody na majetku, ale také brát lidem životy. Majitel každé dřeviny má povinnost starat se o ni, majitel dřeviny také nese odpovědnost za následky, které způsobí pád poškozené dřeviny.

Jak probíhá rizikové kácení stromů

Rizikové kácení stromů je lepší přenechat vždy na odbornících. Dnes si můžete na internetu jednoduše najít firmu, která se tímto zabývá. Firma se s vámi většinou dohodne na osobní návštěvě, kdy dojde k profesionální prohlídce stromu a zhodnocení možného nebezpečí a bezpečnostních opatření. Kácení stromů by mělo být vždy až tím posledním krokem. Můžete si také objednat služby arboristy (odborník na dřeviny), který vám může nabídnout pomoc v podobě ošetření stromu (zdravotní řez, bezpečností řez, obvodová redukce, konzervace dutin, bezpečnostní vázání stromu). V případě, že je strom poškozen v takové míře, že nelze uvažovat o jeho ošetření, přistupuje se ke kácení stromu. Postup během kácení bude respektovat druh stromu, jeho stáří, tvar koruny, stav terénu a povětrnostní podmínky. Kácení stromů se musí vždy provádět v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny č. 114/92 Sb.

Způsoby kácení stromů

Způsoby kácení stromů jsou následující: kácení od pařezu, kácení horolezeckou technikou, kácení s využitím vysokozdvižné plošiny.

Kácení od pařezu

Stromy se mohou kácet běžným způsobem, tzv. kácení od pařezu. Než se strom začne kácet, je důležité zajistit prostor okolo stromu. V blízkosti stromu se nesmí nacházet klacky, keře ani větve. Na stromě se nejdříve odstraní spodní větve. Odvětvení by mělo probíhat shora dolů. Následně vybereme místo dopadu a sekyrou vytvoříme zásek ve směru kácení. Strom se pak začne odřezávat zezadu. V momentě, kdy se strom začíná naklánět, odstoupí všechny osoby od stromu. U kácení listnatých stromů nastávají problémy s odhadem dopadu stromu. Kvůli nepravidelnosti větví nedokáže ani odborník určit přesný dopad stromu. Rizika také přicházejí u stromů, které mají vyhnilý střed. Když už je strom pokácený, doporučuje se zkontrolovat, zda se na okolních stromech neuchytily větve, které by mohly způsobit úraz. V případě, že si můžete vybrat roční období, v kterém chcete strom pokácet, rozhodněte se pro zimu. V zimě přichází období vegetačního klidu, stromy bez listí vám ušetří práci s úklidem a zmrzlá půda zajistí, že nedojde k poškození povrchu. Kácení od pařezu je nejlevnější způsob kácení stromů. Pomůcky potřebné ke kácení jsou klíny, lana, sekyra, motorová pila. K tomuto typu kácení se přistupuje v případě, že je v okolí dostatek místa k dopadu stromu.

Kácení horolezeckou technikou

Ke kácení horolezeckou technikou se přistupuje v případě, kdy nedostatek volného místa neumožňuje pád stromu (strom by mohl ohrozit okolní budovy nebo zdraví osob). Kácení horolezeckou technikou se řadí mezi výškové práce. Kácení probíhá postupným odřezáváním kmene a větví. Dřevo je spouštěno pomocí kladek a brzd dolů.

Kácení pomocí vysokozdvižné plošiny

Vysokozdvižná plošina se využívá tehdy, kdy by bylo kácení horolezeckou technikou časově náročné nebo je strom staticky narušen a byl by tak nebezpečný pro lezce a okolí.

Zákon o ochraně přírody a krajiny

Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny stanovuje následující podmínky ke kácení dřevin.

  • Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení se vydává ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny.
  • Povolení ke kácení není třeba z důvodů pěstebních.
  • Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou.
  • Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.

Povolení ke kácení stromů získáte na obecních úřadech.žádosti je nutné vyplnit: jméno a příjmení žadatele, doložení vlastnického nebo nájemního vztahu k pozemku, na kterém dřevina roste, popis dřevin určených ke kácení (druh, počet, velikost, situační nákres, obvod kmene), zdůvodnění žádosti.

Údržba zeleně a lesnické služby

Údržba zeleně zahrnuje služby spojené s údržbou trávníku. Firmu si můžete najmout např. na posečení trávníku, posečení luční trávy, vertikulaci, hnojení, chemické odplevelení nebo hrabání listí. Chcete-li udržet kvalitní trávník, věnujte dostatečnou pozornost jeho sekání. Sekáním se zabraňuje růstu trávy do výšky a také se oslabuje plevel. Větší plochy se nedoporučují sekat strunovou sekačkou, která nám nezajistí jednotnou výšku střihu. Strunová sekačka nebo kosa se doporučuje u nového trávníku, kdy je nutný ostrý střih. Trávník se většinou začíná sekat v druhé půlce března a se sekáním se končí na podzim. Trávník by se měl sekat vždy jen o jednu třetinu výšky. Když vyžadujete velmi kvalitní trávník s nízkým střihem, můžete sekat jednou za dva týdny nebo až 2x za týden. Postup při sekání by měl být následující: nejdříve se sekají plochy na okraji a poté se seká postupně pás vedle pásu a postupuje se stále dopředu. Kromě úpravy trávníku si také můžete najmout firmu na přípravu půdy, pletí, řez keřů a stromů nebo výsadbu. Lesnická služby zahrnují např. přípravné práce pro zalesnění, úklid ploch, péče o založené kultury, těžbu dřeva atd.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5812 (zahradni-radce.cz#9949)


Přidat komentář