Zemní a výkopové práce - Opava

Provádění zemních výkopových prací není jednoduchou záležitostí. Potřebujeme-li tedy provést jakékoli zemní a výkopové práce, měli bychom oslovit firmu, mající potřebné zkušenosti.

** ** V případě, že potřebujete provést zemní a výkopové práce, je potřeba oslovit odbornou firmu. Je při nich zapotřebí dostatek znalostí, dovedností, praxe a především strojového vybavení.

Zemní a výkopové práce

Zemní a výkopové práce jsou při stavbě domu nebo realizaci zahrad tím nejdůležitějším. K tomu, aby bylo možno tyto práce provádět, je nutné mít dostatečné strojové vybavení a také kvalifikované lidi, kteří dané stroje mohou obsluhovat. Nejčastěji prováděnými zemními a výkopovými pracemi jsou hloubení základů, příprava na pokládání inženýrských sítí, úprava terénu jako jeho zarovnávání, planýrování či svahování atd. S prováděním zemních a výkopových prací je spojen také odvoz vykopané zeminy, kterou je možné buďto použít na již zmiňované zarovnání terénu či odvézt jinam. Nejlepším způsobem, jak problém s vykopanou zeminou řešit je, domluvit se se stavební firmou, která vše vyřeší. Chceme-li však, aby nám daná firma s odvozem vykopané zeminy pomohla, je nutné toto zanést také do smlouvy. K provádění zemních a výkopových prací je nejčastěji sepisovaná tzv. Smlouva o dílo. A právě daná smlouva je pro nás i danou firmu zárukou toho, že bude vše probíhat tak, jak má. Proto bychom měli smlouvu sepisovat opravdu pečlivě a měli bychom dbát na to, aby v ní bylo zaneseno opravdu vše.

Jak lze výkopové práce provádět?

A, co to vlastně výkopové práce jsou? Jedná se o všechny činnosti, které jsou spojeny s úpravou terénu, přičemž není rozdíl v tom, zda se jedná o stavbu či realizaci zahrady apod. Výkopové práce lze provádět několika způsoby a to ručně nebo v případě, že jsou rozsáhlejšího charakteru, tak rovněž strojově.  Rozdíl mezi oběma způsoby je, jak si jistě všichni dokážeme představit velký. Jedná se o to, že na mechanizované výkopové práce potřebujeme speciální stroje ovládané profesionály.

Výkopové práce prováděné strojově

Hlavním kladem mechanizovaných výkopových prací je rychlost a hlavně efektivita, s jakou jsou prováděny a také finanční stránka. Výkopové práce prováděné strojově jsou levnější, což je dáno tím, že je na vykopání stejného úkolu potřeba daleko méně lidí, než, kdybychom tuto práci vykonávali pouze ručně. A, kde bychom měli stroje při výkopových pracích uplatnit? Především tam, kde lze s těmito stroji pohodlně manipulovat a především také tam, kde daný stroj nemůže narušit statiku okolních budov, či kde nehrozí poškození inženýrských sítí, které jsou vedeny v zemi. Mechanizované výkopové práce bychom měli provádět tam, kde je vyžadována rychlost a přesnost výkopu.

Výkopové práce prováděné ručně

Existují také výkopové práce, které strojově provádět nelze a právě zde je potřeba kopat ručně. Manuální výkopové práce jsou ve velké míře prováděny při dokončovacích pracích, jako jsou úprava výkopu v místech, kam stroj nedosáhne či zarovnání jeho stěn. Také krátké výkopy, jako je například ten, na vodovodní přípojku je lepší hloubit ručně, neboť by se zde nevyplatilo použít stroj. Pravdou však je, že i když se jedná pouze o ruční výkopové práce, měl by je provádět člověk, který již má s touto prací zkušenosti, neboť také při této práci je potřeba myslet na to, aby byl výkop proveden rovně, v dostatečné hloubce a přesně v tom směru, kde má určeno.

Zahradní a parkové úpravy

O tom, jak bude naše budoucí zahrada vypadat, musíme mít pečlivě přemýšlet ještě před tím, než si na ni začneme připravovat pozemek. Totéž platí také při úpravách parků. Aby byla zahrada či park opravdu dokonalá, je potřeba, aby ji realizoval člověk, který se v těchto věcech vyzná. Toto je důležité především proto, že se jedná přeci jen o rostliny či stromy a keře a pokud bychom o nich nic nevěděli, nebyl by výsledek k ničemu a jejich životnost by se tím mohla razantně zkrátit. Před samotnou výsadbou je důležité připravit vegetační vrstvy pod trávník atd.

Co všechno zahradní a parkové úpravy obnáší?

Rozhodneme-li se, že naše zahrada či park potřebují trochu změnu či razantnější úpravu je potřeba mít jasno především v tom, jak budou vypadat. Měli bychom tedy mít vypracovaný odborný projekt, na jehož základě bude úprava probíhat. Do zahradních úprav můžeme počítat přesazování stromků, rostlin, ale především hloubení bazénů, modelování terénu apod. V případě, že je na zahradě či v parku neúrodná půda, tedy, že se tam stromům, keřům, rostlinám nedaří, je potřeba navést úrodnější zeminu. Kvalita navezené zeminy by měla být závislá na tom, co se do ní bude sadit. Do parkových úprav rovněž patří výsadba stromů, zakládání trávníků, jeho následné sečení, stříhání živých plotů a spousta dalších.

Lze provádět zahradní a parkové úpravy svépomocí?

Jak již bylo uvedeno výše, je při provádění zahradních a parkových úprav potřeba, mít znalosti v oblasti zahradnictví a také výkopových a zemních prací atd. Odpověď na tuto otázku tedy není jednoduchá, neboť úpravy na své zahradě mnohdy svépomocí zvládneme, neboť je to místo, které již známe a kde víme, jak by měla vypadat a co vše zde chceme pěstovat. Přičemž na provádění parkových úprav je již potřeba odborných znalostí. V parcích jsou vysazeny stromy, se kterými se často nesetkáváme, a také rostliny jsou zde jiné, než které máme na své zahradě. Obecně lze tedy říci, že pokud chceme mít zahradní a parkové úpravy provedeny opravdu dobře a tak, aby daná zahrada či park vypadaly co nejlépe, je vhodné, oslovit na tuto práci odbornou firmu, mající potřebné zkušenosti a školené zaměstnance.

Právní prohlášení: Obsah internetového magazínu i jednotlivé jejich prvky jsou právně chráněny. Jakékoli užití spočívající v kopírování a/nebo napodobování obsahu a/nebo prvku tohoto internetového magazínu bez výslovného souhlasu provozovatele internetového magazínu je protiprávní, porušující práva společnosti k autorskému dílu a databázi a zakládající nekalosoutěžní jednání. Neoprávněným užitím obsahu a/nebo prvku interntového magazínu může dojít též k naplnění skutkové podstaty trestného činu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže dle § 248 trestního zákoníku a/nebo trestného činu porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi dle § 270 trestního zákoníku, za jejichž spáchání může být uložen trest zákazu činnosti, propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty nebo trest odnětí svobody. Pokud máte o užití obsahu a/nebo prvku internetového magazínu zájem, kontaktujte redakci internetového magazínu. id5843 (zahradni-radce.cz#10005)


Přidat komentář


Dále by Vás mohlo zajímat